Stamo Songz – Ngitomushada lyrics

Ngiyakhula ngiyaguga, solo anginamufati
Ekhaya batali badzinga makoti
Tinkhomo tikhona sibaya sigcwele
Letinye atisangeni setilala ebaleni
Lutsandvo lenginalo ulubon’emehlweni
Ngakhuliswa kahle ngacin’engcondvweni abengati kwekutsi ng’tomtfolemfuleni
Magam’abobhuti adlala indzima avula lomlomo kwaphela bundzima
Lona ngewami
Ngihamba naye
[Hook]
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngowami ungowami
Ngitsi wen’uwami ungowami
Wen’ungowami ungowami
Baby wen’uwami ungowami
Ungowami yey hey hey
Wena ng’tokushada ngitokushada
Wena ng’tokushada ngitokushada
That’s why ng’tokushada ngitokushada
Wen’ungowami ungowami yey hey hey
[Verse 2]
Umuhle nunuza awutsi ngisondzele kuwe
Sbong’uwakabani “okay uwakaMuimane”
Ligama ngu George Masilela Vungandze
Msutfu Msekelave Mvudlane lencane Mkhemezelwane “Kheme-Kheme”
Sonkhe lesikhatsi beng’funana nawe
Umhlaba wonkhe akekh’ofana nawe
Kusibusiso ke kutsandzana nawe
Lilawu lami asingene ngekhatsi
Imphela tonkhe tintfo tidzinga sikhatsi
Ulithunduluka anibheke letihlatsi
Uyati ngaphose ngafela ngekhatsi
Indlela ibutwa kulabaphambili
Lutsandvo lwakitsi ngetsembe alupheli
Pho ke vele wena uyingilozi ngikutsandzel’imphatfo kanye nenhlonipho
Ngayinyuka lentsaba leya kaShewula
Ngehlela phansi esigodzini eNduma
Ngashiya bomake bembetse tidvwaba
Bajabulile bebona makoti
[Hook]
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngowami ungowami
Ngitsi wen’uwami ungowami
Wen’ungowami ungowami
Baby wen’uwami ungowami
Ungowami yey hey hey
Wena ng’tokushada ngitokushada
Wena ng’tokushada ngitokushada (Hey)
That’s why ng’tokushada ngitokushada (Yelele)
Wen’ungowami ungowami yey hey hey (Wololo)
[Outro]
Heh
Mntfwanebantfu ucedzile ngenhlitiyo yami yelele
Wena ngitokushada ungowami
Ye he he
Ucedzile ngengcondvo yami
Ucedzile nangenhlitiyo yami
Konkhe kwami sekungokwakho
Hmm
Ngiyatitsandzela lakuwe bo
Hmm [Verse 1]
Ngamtsandza lomntfwana ngisacala kumubona
Ngingenaso nesibindzi kwaphela magama
Magama benginawo nje kuphela ekumncoma
Ngetama ngetama ngatjela bobhuti bangikhombis’indela yesintfu siSwati
NginguMswati lonjani kusoma ngingakwati?

Related posts